اجراي خط لوله آبرساني از خليج فارس تا محل استقرار دكلهاي حفاري در منطقه كنگان

ادامه مطلب...
 

اجراي خط لوله انتقال نفت "8 روزميني از مركز كبود به واحد بهره برداري قلعه نار به طول 43 كيلومتر

ادامه مطلب...
 

تعويض و تعميق خط لوله "56 سراسري كيلومتر 430+443

ادامه مطلب...
 

اجرای مسیر و احداث خط لوله فلرهای MP، HP و LP مرکز بهره برداری چشمه خوش

ادامه مطلب...