اجراي خط لوله آبرساني از خليج فارس تا محل استقرار دكلهاي حفاري در منطقه كنگان

جهت آبرسانی به 17 حلقه چاه گازی منطقه کنگان که به صورت همزمان حفاری میشدند. طراحی و اجرای آبرسانی از خلیج فارس از طریق تنگ سیلابی به کوههای کنگان و در نهایت چاههای گازی به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مركزي ايران

تاریخ شروع: تابستان 87

مدت زمان: 4 ماه