اجرای مسیر و احداث خط لوله فلرهای MP، HP و LP مرکز بهره برداری چشمه خوش

اجرای مسیر و احداث خطوط لوله فلرهای HP،MP و LP مرکز بهره برداری چشمه خوش به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردیده است.

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 92/07/10

مدت زمان: در حال اجرا