اجراي خط لوله انتقال نفت "8 روزميني از مركز كبود به واحد بهره برداري قلعه نار به طول 43 كيلومتر

7

جهت انتقال نفت مرکز تفکیک کبود به مرکز بهره برداری قلعه نار، اجرای خط لوله 8 اینچ روزمینی به طول حدود 43 کیلومتر از طریق شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم به این شرکت واگذار گردید

کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

تاریخ شروع: 88/12/22

مدت زمان: 25 ماه