توجه
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

تعويض و تعميق خط لوله "56 سراسري كيلومتر 430+443

جهت جلوگیری از بروز تنش در خط لوله 56 اینچ سراسری در منطقه کوهستانی قرح واقع در کیلومتر 400+443 خط لوله که زمین رانش کرده بود، پروژه رانش برداری و اجرای خط جدید در منطقه ایمن و اتصال به خط اصلی دوم سراسری از طریق شرکت همگام با صنعت گاز و نیرو به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ شروع: 87/01/15

مدت زمان: 5 ماه

{gallery}projects/06{/gallery}