احداث خط لوله شماره 7 جهت مهار چاه 24 نفت شهر

ادامه مطلب...
 

تعويض و تعميق خط لوله "56 سراسري كيلومتر 430+443

ادامه مطلب...
 

اجراي خط لوله آبرساني از خليج فارس تا محل استقرار دكلهاي حفاري در منطقه كنگان

ادامه مطلب...
 

اجراي خط لوله انتقال نفت "8 روزميني از مركز كبود به واحد بهره برداري قلعه نار به طول 43 كيلومتر

ادامه مطلب...
 

صفحه1 از2