توجه
  • Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

احداث خط لوله شماره 7 جهت مهار چاه 24 نفت شهر

پس از حادثه آتش سوزی مهیب در چاه 24 نفت شهر ، احداث خطوط لوله های آب  و پشتیبانی از تیم مهار کننده آتش جهت مهار آتش سوزی به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید.

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 89/03/08

مدت زمان: 3 ماه

{gallery}projects/08{/gallery}