احداث خط لوله شماره 7 جهت مهار چاه 24 نفت شهر

پس از حادثه آتش سوزی مهیب در چاه 24 نفت شهر ، احداث خطوط لوله های آب  و پشتیبانی از تیم مهار کننده آتش جهت مهار آتش سوزی به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید.

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 89/03/08

مدت زمان: 3 ماه