احداث محل چاه و جاده دسترسی چاه موقعیت W061S سرخون

ادامه مطلب...
 

تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E012N تابناک

ادامه مطلب...
 

تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E094N کنگان

ادامه مطلب...
 

احداث خط لوله شماره 7 جهت مهار چاه 24 نفت شهر

ادامه مطلب...