تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E012N تابناک

تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E012N تابناک به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 93/09/01

مدت زمان: 12 ماه