تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E094N کنگان

تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E094N کنگان به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 93/09/30

مدت زمان: 12 ماه