احداث چاه و جاده دسترسي چاه موقعيت E061N نفت شهر

احداث جاده دسترسی و محل چاه شماره E061N در منطقه مرزی نفت شهر به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 91/02/13

مدت زمان: 5 ماه