احداث چاه و جاده دسترسي چاه موقعيت W027N نار

احداث جاده دسترسی و محل چاه شماره 30 در کوههای نار به شرکت سروش صنعت پارس واگذار گردید

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: 90/07/16

مدت زمان: 5 ماه